Privacyverklaring

Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt, beveiligd en vertrouwelijk behandeld. Quadrivas Academy is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Quadrivas Academy is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19 februari 2019.

Voor welke doeleinden verwerken wij welke persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, die hieronder nader zijn toegelicht. Niet elk van deze verwerkingsdoeleinden zal op jou van toepassing zijn. Als een verwerkingsdoel en/of een onderdeel daarvan op jou niet van toepassing is, dan worden de daaronder genoemde persoonsgegevens van jou voor dat doel ook niet verwerkt. Wij slaan persoonsgegevens op die voor de levering van onze diensten noodzakelijk zijn.

Doel: Informeren. Als je een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze diensten en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Doel: opleiden tot therapeut (grondslag voor verwerking is de opleidingsovereenkomst). Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, land, telefoonnummer, e-mailadres, vooropleiding, motivatie, opmerkingen, financiële gegevens, opleidings-voortgang en -resultaten.

Hoe worden jouw persoonsgegevens verzameld?
Om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen neemt de Quadrivas Academy passende administratieve en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Alleen trainers van de Quadrivas Academy hebben toegang tot jouw persoonsgegevens.

Welke rechten heb je en hoe kun je deze uitoefenen?
De AVG geeft individuen verschillende rechten om hun privacy te waarborgen:
Recht op inzage in jouw persoonsgegevens;
Recht op verbetering/aanvulling van jouw persoonsgegevens;
Recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens;
Recht op het beperken van de verwerking van jouw persoonsgegevens;
Recht op bezwaar tegen verwerking van jouw persoonsgegevens.

Het verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten kun je schriftelijk indienen via management@quadrivasacademy.nl of per post aan: Quadrivas Academy, Alberdingk Thijmstraat 32, 1054 AK Amsterdam. Binnen 10 werkdagen zal je een bevestiging ontvangen.

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, laat het ons weten. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard?
Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen. Hierbij worden de wettelijke bewaartermijnen aangehouden, voor financiële gegevens is dat bijvoorbeeld 7 jaar.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Jouw persoonsgegevens worden niet ongevraagd verstrekt aan derden. Echter als er een verzoek komt waarbij we wettelijk verplicht zijn om informatie te verstrekken, zullen we dat doen. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Cookies
Er worden functionele en analytische (Google Analytics) gegevens verzameld. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Je kunt zelf het cookiebeheer van je browser aanpassen door de instellingen aan te passen (dit kan effect hebben op de werking van de sites die je vervolgens bekijkt). Je kunt zelf het cookiebeheer van je browser aanpassen door de instellingen aan te passen (dit kan effect hebben op de werking van de sites die je vervolgens bekijkt).

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan: management@quadrivasacademy.nl of per post aan: Quadrivas Academy, Alberdingk Thijmstraat 32
1054 AK Amsterdam